Eindejaarstips 2021 van Robbie

Belangrijkste punten uit Eindejaarstips 2021 Register Belastingadviseurs.

Zo aan het einde van het jaar kunnen sommige besluiten nog fiscaal voordeel opleveren, waarbij de uiterste datum van 31 december het verschil maakt.

Tip! Voor ieder jaar geldt dat je als kleine ondernemer kunt nagaan of je investeringsbedrag over de drempel heen gaat. In 2021 krijg je (onder voorwaarden) een investeringsaftrek vanaf € 2.401 ( € 2.401 is exclusief btw voor btw administraties en inclusief btw voor btw vrijgestelde administraties ). Zit je er net nog onder en heb je plannen om begin volgend jaar bijvoorbeeld je laptop of telefoon te vervangen? Dan kan het voordeel opleveren als je deze aanschaf uiterlijk 31 december doet. Als je twijfelt wat te doen, neem dan gerust contact met ons op.

Andere Eindejaarstips gaan juist over veranderende regels die vanaf volgend jaar minder voordeel opleveren, en dit jaar juist nog wel. Of andersom. Ook dan kan het slim zijn om besluiten naar voren te halen, of juist niet. In het document van het Register Belastingadviseurs zijn alle eindejaarstips 2021 opgenomen. Robbie zet de belangrijkste voor jou op een rij.

Ondernemers

Betaal minder belasting: benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Ben je van plan om te investeren in je onderneming? Misschien is het voordelig om dat nog dit jaar te doen of kun je die juist beter (gedeeltelijk) uitstellen tot 2022. Op die manier kun je optimaal gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en betaal je minder belasting.

Voor de KIA moet je minimaal € 2.401 aan investeringen doen. Investeringen tot € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als gebruikte bedrijfsmiddelen. Voor sommige bedrijfsmiddelen kun je geen KIA krijgen, zoals grond, woningen en personenauto’s.

Voorkom een desinvesteringsbijtelling

Heb je in de afgelopen vijf jaar investeringsaftrek toegepast? En verkoop je het bedrijfsmiddel weer? Dan krijg je misschien te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst van jouw onderneming, waardoor je dus een stukje van de eerdere investeringsaftrek moet terugbetalen. De bijtelling geldt alleen als je voor meer dan €2.400 aan bedrijfsmiddelen vervreemdt.

Tip! He je in 2017 met investeringsaftrek geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel? Als je dat bedrijfsmiddel gaat afstoten kun je de desinvesteringsbijtelling voorkomen door de verkoop uit te stellen tot begin 2022.

Bewaartermijnen: controleer jouw administratie

Je bent verplicht om jouw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn zelfs nog langer. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van onroerende zaken waarvoor een herzieningstermijn van 10 jaar geldt. Daarvoor geldt dus een langere bewaartermijn. Check nog een keer of je jouw gegevens nog steeds goed bewaart. Is de bewaartermijn van een jaar voorbij? Dan kun je de administratie van dat jaar vernietigen.

Ondernemers met een bv

Let op met uitkeren van dividend

Keert jouw bv dividend uit, dan betaal je daar aanmerkelijkbelangheffing over (box 2 van de inkomstenbelasting). Op dit moment betaal je over dat dividend 26,9% belasting. Dit tarief blijft in 2022 hetzelfde.

Je kunt de ontvangen bedragen bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van privéschulden, privé-uitgaven of het verminderen van een lening of rekening courant bij jouw bv. Als je het dividend niet gebruikt voor het aflossen van leningen, maar op je spaarrekening laat staan, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting in box 3 en voor jouw heffingskortingen. Vraag hierbij altijd advies.

Privé

Minder belastingvoordeel voor aftrekposten

Een groot aantal aftrekposten is niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, maar gemaximeerd tot een bepaald tarief. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aftrek van de eigenwoningrente en de persoonsgebonden aftrek zoals partneralimentatie. De afbouw van het aftrektarief vindt gefaseerd plaats: in 2021 is dat tegen 43%, in 2022 tegen 40% en in 2023 naar verwachting tegen 37,05%.

Tip! Het kan verschil maken door aftrekposten naar voren te halen: een aftrek in 2021 levert namelijk meer belastingvoordeel op dan een aftrek in een later jaar. Als het om een grote bedragen gaat, kan dat de moeite waard zijn. Laat Robbie met je meedenken.

Voeg aftrekposten samen

Voor bepaalde aftrekbare kosten moet je rekening houden met een inkomensafhankelijke drempel. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgkosten en de giften aan goede doelen. Het kan dan voordelig zijn om kosten naar voren te halen of juist uit te stellen, zodat je maar één keer te maken krijgt met een drempel in plaats van elk jaar.

Tip! Overweeg eventueel je jaarlijks terugkomende giften om te zetten in een periodieke gift. Er geldt dan geen drempel. Robbie legt het graag aan je uit.

Voorkom de hoge box 3-heffing

De box 3-heffing over spaargeld kan fors oplopen, ondanks dat je amper rente ontvangt. Het heffingsvrije vermogen in box 3 is per 1 januari 2022 € 50.650. Fiscale partners betalen tot een vermogen van € 101.300 geen belasting.

Tip! Aflossen van schulden in box 3 uiterlijk op 31 december kan ook zinvol zijn als jouw vermogen beperkt is en je geen belasting betaalt in box 3. Je voorkomt daarmee namelijk (hoge) rentelasten.

Los ook kleine schulden in box 3 af

Het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting bestaat uit de waarde van de bezittingen min jouw schulden. De schulden komen echter alleen in aftrek als ze meer bedragen dan € 3.200 (2021). Voor partners geldt het dubbele bedrag, dus een drempel van € 6.400. Heb je kleine schulden die in box 3 vallen en beschik je over voldoende vermogen, dan kun je een fiscaal voordeel behalen door de schulden af te lossen. Zorg dat je dit hebt gedaan voor de peildatum van 1 januari 2022. Daarnaast bespaar je natuurlijk ook rente over de schulden.

Kies voor groene beleggingen

Heb je vermogen in box 3 waarover je inkomstenbelasting moet betalen, kijk dan ook eens of het voordelig is om te investeren in groene beleggingen. Er geldt namelijk een vrijstelling voor groene beleggingen in box 3.

Op 1 januari van het jaar (peildatum) geldt een vrijstelling tot een gezamenlijke waarde van maximaal € 60.429 (2021) in box 3. Dit is het bedrag zonder partner. Voor partners geldt het dubbele bedrag, dus € 120.858. Daarnaast kun je profiteren van een extra heffingskorting. Je hebt namelijk recht op de heffingskorting voor groene beleggingen en die bedraagt 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Meer informatie over groen beleggen via jouw adviseur.

Aftrek studiekosten vervalt en wordt vervangen door het STAP-budget

De aftrek van studiekosten is beperkt tot kosten die je maakt om in de toekomst (meer) inkomen te verwerven, inkomsten uit arbeid of winst. Het gaat hierbij om het college- of inschrijfgeld, de les-, cursus- en examengelden én de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Daarbij is computerapparatuur expliciet uitgesloten. Deze aftrek vervalt per 1 januari 2022. Probeer daarom zo veel mogelijk kosten in 2021 te maken, zodat je nog optimaal kunt profiteren van de aftrek.

Lees meer over het STAP-budget in dit artikel.

Laat huwelijkse voorwaarden controleren

De keuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime wordt vaak bij het aangaan van het huwelijk bewust gemaakt en in de jaren daarna als vaststaand gegeven aanvaard. Door gewijzigde feiten en omstandigheden in de loop der tijd kan een ander huwelijksgoederenregime veel gunstiger zijn dan de indertijd gekozen regeling. Een periodieke heroverweging kan daarom nuttig of zelfs noodzakelijk zijn, met name bij verandering in de gezins- of familiesituatie of bij een aanzienlijke vermogensstijging of -daling.

Voer het verrekenbeding uit van uw huwelijkse voorwaarden

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in jouw huwelijksvoorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet de verrekening met jouw echtgenoot op te stellen. Als verrekening (over een reeks van jaren) achterwege is gebleven, dan kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden. Veelal wordt dan namelijk bij overlijden of echtscheiding aangenomen dat de partners in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

Tip! Heb je jarenlang verzuimd het periodiek verrekenbeding na te leven, neem dan contact op met Robbie. Dergelijke verrekenbedingen kunnen worden ‘hersteld’. Met behulp van een vaststellingsovereenkomst en wijziging van de verrekening kunnen de bedoelingen van partijen alsnog worden gerealiseerd.

Maak gebruik van de schenkvrijstellingen

De twee bekendste vrijstellingen voor schenkingen aan kinderen zijn de jaarlijkse vrijstelling (van € 6.604 in 2021) én de eenmalig verhoogde vrijstelling (van € 26.881 in 2021). Die verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut, voor een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar jong is. Is vergeten om zoon of dochter tijdig – vóór hun 40e – een ‘grote’ vrijgestelde schenking te doen? Als de (huwelijks-)partner van jouw kind nog geen 40 jaar is, dan kun je ook gebruikmaken van deze vrijstelling bij een schenking aan je kind.

Tip: de jaarlijkse vrijstelling is in 2021 tijdelijk verhoogd met € 1.000 in verband met de coronacrisis. In 2022 wordt deze vrijstelling weer lager. Maak dit jaar dus nog gebruik van deze tijdelijk verhoogde jaarlijkse vrijstelling!

Vrije schenking eigen woning: € 105.302 in 2021

In 2021 kan iedereen eenmalig € 105.302 belastingvrij schenken voor een eigen woning. Om deze vrijstelling te kunnen benutten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn;
  • hij moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel besteden aan de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning;

De verruimde vrijstelling geldt zowel binnen als buiten de directe familiesfeer. De schenking mag plaatsvinden over maximaal drie opeenvolgende kalenderjaren.

Schenk onder schuldigerkenning

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenk je ‘op papier’ aan de kinderen: je schenkt een som geld en je blijft dat geschonken bedrag schuldig. Daardoor krijg je een schuld aan jouw kinderen. De kinderen krijgen hierdoor een vordering op de ouders. Die vordering kunnen zij meestal pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Deze vorm van schenking is goed toepasbaar als je niet voldoende vrije middelen ter beschikking hebt, bijvoorbeeld als het geld vastzit in je onderneming of in beleggingen. Let op dat er wel jaarlijks rente betaald wordt.

Leen geld aan de kinderen

Is uw kind voornemens een huis te kopen of een onderneming te starten? Dan is het wellicht voor beiden gunstig hiervoor onderling een lening te verstrekken. Voor de ouder vormt de lening een bezitting in box 3. De waarde van de vordering op het kind in box 3 wordt belast tegen een belastingtarief van maximaal 1,71% in 2022, ongeacht de hoogte van de overeengekomen rente. Voor het kind vormen de rente en kosten van de geldlening aftrekbare kosten, die tegen een veel hoger belastingtarief in aftrek komen.

Tip! Je kunt uiteraard de door jouw kind betaalde rente ook weer onbelast terugschenken als je gebruik maakt van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Zo worden de lasten van de financiering van jouw kind nog lager. De rente moet wel eerst maandelijks betaald worden, anders ontstaat er geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten
Jouw administratie goed geregeld?
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen